Vrij op proef bij internering

U hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis. Die geestesstoornis maakt dat u niet in staat bent om uw daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen u te interneren, en dat met een dubbel doel:

 • De maatschappij beschermen ;

 • U de nodige zorgen bieden zodat u opnieuw een plaats kan innemen in de maatschappij.

Voorwaarden

De commissie tot bescherming van de maatschappij kan u op proef vrijlaten. In dat geval legt de commissie voorwaarden op die u moet naleven.

Procedure

De commissie tot bescherming van de maatschappij bepaalt eerst hoe de internering wordt uitgevoerd

 • De commissie beslist of u vrij op proef thuis kan wonen, of kiest de penitentiaire of psychiatrische inrichting waar u zal verblijven.

 • Ze kan toestaan dat u overdag gaat werken, en ’s avonds terug naar de inrichting komt, of dat u enkele dagen bij uw familie, vrienden of in een onthaalcentrum doorbrengt.

 • Ze kan tijdens de internering beslissen dat u naar een andere inrichting wordt overgebracht.

De commissie tot bescherming van de maatschappij kan u op proef vrijlaten. In dat geval legt de commissie voorwaarden op die u moet naleven.

De commissie kan aan het justitiehuis vragen na te gaan welke voorwaarden aangepast zijn aan uw situatie. De justitieassistent gaat dan langs op de plaats waar u wilt verblijven. Hij vraagt het standpunt van de personen waarmee u samenleeft en gaat de omstandigheden na waarin u zal verblijven. Hij maakt een verslag (maatschappelijke enquête) op van dit huisbezoek.  Op die manier kan de commissie tot bescherming van de maatschappij met kennis van zaken een beslissing nemen en gepaste voorwaarden opleggen.

 • Als u vrij bent op proef, moet u zich door een geneesheer laten behandelen. Eventueel moet u hiervoor in een verzorgingsinstelling verblijven.

 • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u in het justitiehuis, bij u thuis of in de instelling. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de voorwaarden.

 • De justitieassistent brengt hiervan verslag uit aan de commissie.

 • Als u de voorwaarden niet naleeft, of als u een gevaar vormt voor uzelf of de maatschappij, kan de commissie beslissen om u opnieuw in een inrichting te laten opnemen.

U kan de commissie tot bescherming van de maatschappij vragen om in vrijheid te worden gesteld en zo de internering te laten beëindigen. U kan dit verzoek om de zes maanden hernieuwen. Een advocaat moet u bijstaan.

 • De commissie kan het advies vragen aan de justitieassistent. Deze maakt een verslag op.

 • De commissie kan het advies vragen van een geneesheer. Als u dat wil, kan u zich laten onderzoeken door een geneesheer die u zelf kiest. Ook dit advies wordt aan de commissie voorgelegd.

 • De commissie beoordeelt of uw psychische toestand voldoende is verbeterd, en of de voorwaarden voor uw reclassering zijn vervuld. Reclassering betekent dat u weer een plaats kunt innemen in de maatschappij.

 • Als de commissie uw vraag om invrijheidstelling afwijst, kan uw advocaat hiertegen in beroep gaan bij de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij.

Meer informatie